Cytech

Country

China

Contact Info:

Macnica Cytech

Room 1201, 12/F, Dunan Development Building, No. 239 Taian Road, Changhe Sub-district, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, China.

Postal Code : 310052

Tel : (86571) 8755 2869

Fax : (86571) 8755 2657

Email:

Cytech Sales: sales.cytech@macnica.com

Cytech Inquiry: inquiry.cytech@macnica.com

Go to company’s contact page